Privacy (AVG)

Wet op Privacy AVG per 25 mei 2018

Voor deelname aan de refereeravonden van Stichting Post Academisch Onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord-Brabant (verder te noemen Stg. PAO-JGZ NB) worden de persoonsgegevens van de ingeschrevenen als volgt geregistreerd en bewaard:
De naam, het adres, de woonplaats, BIG registratienummer, e-mail gegevens, telefoongegevens, functie, werkgever en betaalgegevens worden opgeslagen in een daartoe speciaal ingericht en beveiligd databestand en zijn enkel bestemd om op de persoon gerichte uitnodigingen voor deelname aan de refereercyclus te versturen, om bevestiging van inschrijving aan de refereercyclus en het programma van de refereercyclus te versturen en voor het kunnen voeren van de financiele administratie In voorkomende gevallen worden deze gegevens gebruikt om herinneringen voor betaling te versturen. Per email worden in voorkomende situaties de gegeven presentaties toegestuurd die hebben plaatsgevonden tijdens de gevolgde refereeravonden.

De persoonsgegevens worden door middel van het BIG registratienummer ingevoerd in het digitaal registratieysteem GAIA voor herregistratie van individueel behaalde accreditatiepunten in profiel arts Maatschappij en Gezondheid.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens van ingeschrevenen is conform de wettelijke bewaartermijn voor het kunnen voeren van een financiele administratie.
De gegevens worden gedurende het refereerjaar waarvoor ingeschreven wordt, beheerd door het secretariaat en worden bewaard door de penningmeester. Deelnemers kunnen ten allen tijden de eigen gegevens inzien en zonodig corrigeren.

Ten aanzien van de deelnemende referenten aan de refereercyclus:
de naam, e-mailadres, betaalgegevens worden opgeslagen in een daartoe speciaal ingericht en beveiligd bestand. Ze worden gedurende de looptijd van deelname bewaard. De gegevens worden beheerd door het secretariaat.
Na afloop van deelname als referent aan de refereercyclus en na afwerking van de betaling worden deze gegevens enkel nog bewaard in de financiƫle administratie conform de bij wet opgelegde bewaartermijn.

De aanmeldingen voor de refereeravond komen binnen via een beveiligde mailbox. Tot de mailbox heeft toegang: het bestuurslid met als aandachtgebied website en het secretariaat. Het secretariaat draagt er zorg voor dat de aangemelden in een Exceloverzicht opgenomen worden en worden geplaatst in een beveiligde map. Tot deze map hebben de volgende bestuursleden toegang: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester , de bestuursleden van de kascontrole commissie en het secretariaat.
De mappen worden beheerd door het secretariaat. Het secretariaat draagt zorg voor bewaring en jaarlijkse opschoning van de map. De mappen worden jaarlijks in januari opgeschoond.


Tilburg, 25 mei 2018.

Scroll naar boven