Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1 Stichting Post Academisch Onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord- Brabant

Artikel 1 1.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting PAO-JGZ NB en een deelnemer en/of docent betreffende deelname aan of tot het uitvoeren van bij- en nascholing. De voorwaarden in dit document zijn van toepassing direct na het aanmelden voor een cursus of na het doen van toezegging.
1.1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
1.1.3. Indien PAO-JGZ NB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PAO-JGZ NB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 2.1. Totstandkoming van de overeenkomst 

2.1.1. De overeenkomst tussen PAO-JGZ NB en deelnemer komt tot stand door (digitale) invulling door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijfformulier, de door PAO-JGZ NB en de docent ondertekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging – al dan niet per e-mail – door PAO-JGZ NB aan de docent van diens per e-mail verzonden toezegging en opdracht. 

Artikel 3 3.1. Prijzen 

3.1.1. Prijzen zijn pas bindend als opgenomen in een schriftelijke overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging als bedoeld in artikel 2.1.

3.2. Betaling.
3.2.1. De inschrijving voor de refereercyclus is pas definitief nadat er een Ideal-betaling is gedaan. 
3.2.2. Docenten ontvangen na toezegging een declaratieformulier. PAO-JGZ NB draagt er zorg voor dat betaling na levering van dienst en na ontvangst van het declaratieformulier binnen 30 dagen wordt verricht. 

Artikel 4 4. 1. Opschorting en ontbinding 

4.1.1. Accreditatie wordt pas toegekend na deelname, gedurende de volledige duur van de refereeravond.
4.1.2. Wanneer een deelnemer onverhoopt niet kan deelnemen aan een refereeravond waarop is ingeschreven zal er geen restitutie van gelden plaatsvinden. Een collega mag zijn of haar plaats innemen nadat de oorspronkelijke ingeschreven deelnemer voorafgaande aan de betreffende refereeravond per mail heeft doorgegeven aan het secretariaat welke collega (naam en mailadres en accreditatiegegevens) in zijn of haar plaats zal deelnemen. 
4.1.3. Het streven is om een refereeravond te allen tijde door te laten gaan. Indien een spreker onverwacht verhinderd is zorgt de Stichting voor een vervangende spreker. Indien door overmacht de refereeravond niet door kan gaan zal er binnen vier weken restitutie van het inschrijfgeld in de vorm van een voucher plaatsvinden. De voucher geeft u het recht deel te nemen aan een refereeravond naar keuze. De voucher kan gedurende één jaar na toekenning gebruikt worden, dit in afstemming met het secretariaat van de Stichting PAO JGZ Noord-Brabant. De voucher is niet overdraagbaar aan derden.
4.1.4. Deelnemer kan geen claim op restitutie van het inschrijfgeld doen als door technische problemen aan deelnemerskant het niet lukt om deel te nemen aan een digitale aangeboden scholingsavond.
4.1.5. Personen die een digitale weblink toegezonden krijgen om deel te kunnen nemen aan een digitale uitvoering van de refereeravond, mogen deze slechts aanwenden voor persoonlijk gebruik en mogen deze link niet zonder overleg met het bestuur delen.

Artikel 5 5.1. Aansprakelijkheid 

5.1.1. PAO-JGZ NB spant zich in de scholingsavonden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5.1.2. PAO-JGZ NB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemer of docent voor enige schade als gevolg van het bijwonen van de scholingsavond. 5.1.3. PAO-JGZ NB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.1.4. PAO-JGZ NB zal niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemer of docent indien deze de mogelijkheid heeft ter zake rechtstreeks zijn eigen verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 6 6.1. Vertrouwelijkheid 

6.1.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
6.1.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7 7.1. Intellectueel eigendom 

7.1.1. Het auteursrecht op de door PAO-JGZ NB uitgegeven brochures en scholingsmateriaal berust bij PAO-JGZ NB, tenzij een andere rechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PAO-JGZ NB zullen door de deelnemer en docent geen gegevens hieruit worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.
7.1.2. Alle door PAO-JGZ NB verstrekte stukken, zoals programma’s en presentaties, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en docent en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van PAO-JGZ NB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
7.1.3. De deelnemer/docent heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen omgeving/organisatie, voor zover passend binnen het doel van de scholing.

Artikel 8 8.1. Geschillenregeling 

8.1.1. Klachten over de diensten van PAO-JGZ NB en/of geschillen die verband houden met de uitvoering van de cursus/opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dienen door de deelnemer/docent binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van diensten, schriftelijk te worden gemeld aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting PAO-JGZ NB.
8.1.2. Na indiening van de klacht ontvangt de deelnemer/docent een ontvangstbevestiging en na uiterlijk 21 werkdagen een inhoudelijke reactie, waarin PAO-JGZ NB in geval van gegrondheid van de klacht zal streven naar een voor de deelnemer/docent acceptabele oplossing.
8.1.3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. De Stichting zal in overleg treden met de klager en, indien relevant, met de cursusleider, de docenten of de medewerkers van de Stichting.
8.1.3.a: In geval van een gegronde klacht zal de Stichting een schikkingsvoorstel doen aan de klager. Als een klacht als niet gegrond wordt aangemerkt dan deelt de Stichting dit ook aan klager mee en wijst hem op de in 8.1.4 omschreven beroepsmogelijkheid.
8.1.4 Indien klager na het doorlopen van het omschreven traject niet tevreden is over de afhandeling van de klacht kan men zich wenden tot de daartoe bevoegde rechter.
8.1.5. Afgehandelde klachten worden voor een termijn van 2 jaar bewaard.

1 Vastgesteld door bestuursleden van Stichting PAO JGZ Noord-Brabant d.d. 16-02-2021

 
Scroll naar top